Camille - Multi-Concept WordPress Theme

Основна школа „Мина Караџић”

Интернационални Маариф Образовни Систем

Основан под покровитељством турске државне фондације, Интернационални Маариф Образовни Систем пружа формално и неформално образовање деци од вртићког до високошколског узраста.

Вести

Сви смо важни – Ерасмус пројекат

Ове године наша школа учествује у Ерасмус+ К1 пројекту мобилности запослених под називом Integrative learning: We all matter!. Пројекат је…

Школски програм

Циљеви којима ће се у школи тежити су да знања стечена у школи буду стварна и функционална и да чине живот сваком детету успешним.

 • оспособљавању ученика за самостално и одговорно доношење одлука, које се односе на сопствени развој и будући живот,
 • развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине,
 • усвајање, разумевање и развој основних, социјалних и моралних вредности демократски уређеног, хуманог и толерантног друштва
 • уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња сопственог система вредности и вредносних ставова који се темеље на начелима различитости и добробити за све,
 • развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних цркава и верских заједница, као и етничке и верске толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање понашања које нарушава остваривање права на различитост
 • поштовање права деце
 • развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и подстицање индивидуалне одговорности
 • стручној компетенцији наставника,
 • квалитетној и разноврсној сарадњи породице и школе,
 • подршци и помоћи локалне заједнице.

Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке и информатичке писмености, неопходне за живот у савременом и сложеном друштву.

Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно учешће у економском, друштвеном и културном животу и допринос демократском, економском и културном развоју друштва.

Образовање и васпитање остварује се уз поштовање општих принципа образовања и васпитања, остваривањем циљева и стандарда образовања и васпитања

Систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу, ученике и одрасле:

 • једнако право и доступност образовања и васпитања без дискриминације и издвајања по основу пола, социјалне, културне, етичке, религијске или друге припадности, месту боравка, односно пребивалишта, материјалног или здравственог стања, тешкоћа и сметњи у развоју и инвалидитета, као и по другим основама;
 • квалитетно и уравнотежено образовање и васпитање, засновано на тековинама и достигнућима савремене науке и прилагођено узрасним и личним образовним потребама детета, ученика и одраслог;
 • образовање и васпитање у демократски уређеној и социјално одговорној установи у којој се негује отвореност, сарадња, толеранција, свест о културној и цивилизацијској повезаности у свету, посвећеност основним моралним вредностима, вредностима правде, истине, солидарности, слободе, поштења и одговорности у којој је осигурано пуно поштовање права детета, ученика и одраслог.
 • усмереност образовања и васпитања на дете и ученика кроз разноврсне облике наставе, учења и оцењивања којима се излази у сусрет различитим потребама ученика, развија мотивација за учење и подиже квалитет постигнућа.
 • једнаке могућности за образовање и васпитање на свим нивоима и врстама образовања и васпитања, у складу са потребама и интересовањима деце, ученика и одраслих, без препрека за промене, настављање и употпуњавање образовања и образовање током целог живота;
 • оспособљеност за рад ученика и одраслих усклађену са савременим захтевима професије за коју се припремају
knjige

Простор

Школа располаже са 1046 м2 савремено опремљеног простора са посебним улазима за децу и запослене.

Све школске просторије имају приступ интернету, што ће у великој мери утицати на квалитет образовног процеса наше школе.

Школа поседује сопствени 24-часовни физичко- технички мониторинг и видео надзор.

Просторна организација школе oрганизована je у два нивоа.

Онлајн пријава за упис

Галерија

Контактирајте нас

За све информације можете нас контактирати телефоном + 381 62 806 22 78 или путем контакт форме.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart